sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

AKT3-Roh R100x300x40mm

Основные параметры:
Теплопроводность: 1,5 W.m-1.K-1
Температура: 1200°C
Объемный вес: 2680 kg/m3

Pri vystavbe teplovzdusnych krbu a kachlovych kamen muzete upotrebit tento spickovy stavebni doplnek, ktery sve prednosti predesila hlavne v brzke akumulaci tepla. S pomoci zajimave tepelne vodivosti a objemove hmotnosti je dosazeno dlouhotrvajiciho salani vyprodukovaneho tepla. Unikatni akumulace pro hypokausty.