sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

AKT3-Zakladni deska 600x300x40mm

Основные параметры:
Теплопроводность: 1,5 W.m-1.K-1
Температура: 1200°C
Объемный вес: 2680 kg/m3

Hledate-li v oblasti akumulacnich materialu naprostou spicku na soucasnem trhu, je to bezpochyby tato tvarovka 3. generace. Vyrobek, ktery klade duraz hlavne na svoji objemovou hmotnost, diky niz je dosazeno okamzite akumulace tepla. I po vyhasnuti Vasich krbovych vlozek muzete citit dlouho salajici teplo, ktere je prenaseno do okolniho prostoru. Doplnek s prvotridni tepelnou vodivosti.